รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์
และประกันคุณภาพการศึกษา


ผศ.เดือนทิพย์ เขษมโอภาส
ปฏิทินงานนโยบายและแผน
ประชาสัมพันธ์งานนโยบายและแผน

ประชาสัมพันธ์งานนโยบายและแผน
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ


ไฟล์แนบบทความ
 Download [33 kb]
[กลับไป]