รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนฯ

ผศ.เดือนทิพย์ เขษมโอภาส
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายปรมัตถ์ ใยบัวเทศ นางสาวสุภาพร หนูชนะภัย
ปฏิทินงานนโยบายและแผน
ประชาสัมพันธ์งานนโยบายและแผน

ประชาสัมพันธ์งานนโยบายและแผน
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
ปณิธาน


วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาความรู้ทางการพยาบาลเพื่อสร้างบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ที่มีความสามารถเชิงวิชาชีพสูง และมีความเป็นสากลบนพื้นฐานมนุษยธรรม รวมทั้งเพิ่มความเข้มแข็งด้านสุขภาพให้แก่สังคม
วิสัยทัศน์


เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลกาชาดชั้นนำในระดับสากล
พันธกิจ


1.  ผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ให้มีความเป็นกาชาด และมีคุณภาพในระดับสากล

2.  พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และผลงานวิชาการให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

3.  ให้บริการวิชาการที่เพิ่มความเข้มแข้งด้านสุขภาพให้แก่สังคม

4.  ธำรงเอกลักษณ์และภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมกาชาด

เอกลักษณ์สถาบัน


เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา มีจิตอาสา ก้าวสู่สากล
อัตลักษณ์บัณฑิต


ซื่อสัตย์ รับผิดชอบงาน บริการด้วยใจ ได้มาตรฐานวิชาชีพ
ภารกิจวิทยาลัยพยาบาล


ภารกิจหลักของวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยตามข้อบังคับของสภากาชาดไทย เพิ่มเติม พุทธศักราช 2549 หมวดที่ 7 ข้อ 42 เบญจ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย มีหน้าที่จัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ การวิจัย การส่งเสริมวิชาการ และการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์


1.  ผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ที่มีคุณลักษณะความเป็นกาชาด มีความสามารถเชิงวิชาชีพ ในการดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ ปัญหาสุขภาพซับซ้อน ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย

2.  พัฒนาและบูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

3.  ให้บริการวิชาการที่เพิ่มความเข้มแข็งด้านสุขภาพให้แก่สังคมอย่างยั่งยืน

4.  ธำรงเอกลักษณ์ ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมกาชาด

5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์สภากาชาดไทย
แผนปฏิบัติการวิทยาลัยพยาบาลฯ