รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์
และประกันคุณภาพการศึกษา


ผศ.เดือนทิพย์ เขษมโอภาส
ปฏิทินงานนโยบายและแผน
ประชาสัมพันธ์งานนโยบายและแผน

ประชาสัมพันธ์งานนโยบายและแผน
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ติดต่องานนโยบายและแผน


งานนโยบายและแผน

planning@stin.ac.th

02-256-4092 ต่อ 512 

ผศ.เดือนทิพย์  เขษมโอภาส

 duantip2@gmail.com

02-256-4092 ต่อ 587 

089-821-8015 

นายปรมัตถ์  ใยบัวเทศ

 yaibuathet@hotmail.com

086-927-0979

นางสาวสุภาพร  หนูชนะภัย

nok04022@hotmail.com

084-022-5423 

[กลับไป]