รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์
และประกันคุณภาพการศึกษา


ผศ.เดือนทิพย์ เขษมโอภาส
ปฏิทินงานนโยบายและแผน
ประชาสัมพันธ์งานนโยบายและแผน

ประชาสัมพันธ์งานนโยบายและแผน
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ปรัชญา


"บุคลากรทางการพยาบาลเป็นกลไกสำคัญในการสร้างสุขภาวะให้แก่เพื่อนมนุษย์ และเป็นที่พึ่งของสังคม"
ปณิธาน


"มุ่งมั่นการจัดการศึกษาพยาบาลชั้นสูง เพื่อผลิตบุคลากรทางการพยาบาลให้มีคุณภาพและศักยภาพในการทำคุณประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์กอปรด้วยคุณธรรม และสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม"วิสัยทัศน์


"เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับเอเชีย ผลิตพยาบาลนักปฏิบัติเชิงรุก เป็นผู้นำด้านวิชาการและนวัตกรรมเพื่อสังคม"
พันธกิจ


1.  สร้างบัณฑิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลและมีอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบัน

2.  สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศและสอดคล้องกับจุดเน้นของสถาบัน

3.  บริการวิชาการและวิชาชีพที่มุ่งสร้างทางเลือกด้านสุขภาพให้แก่สังคม ด้วยเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพของสังคม

4.  สร้างเสริมความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทยและการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การดำรงชีวิต ชุมชน และสังคม

5. พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เอกลักษณ์สถาบัน


"เป็นที่พึ่งของสังคม นิยมการพัฒนา ศรัทธามนุษยธรรม ก้าวนำด้านการพยาบาล"
อัตลักษณ์บัณฑิต


"มีจิตอาสา พัฒนาก้าวไกล หัวใจคุณธรรม นำการพัฒนา"
ภารกิจวิทยาลัยพยาบาล


ภารกิจหลักของวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยตามข้อบังคับของสภากาชาดไทย เพิ่มเติม พุทธศักราช 2549 หมวดที่ 7 ข้อ 42 เบญจ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย มีหน้าที่จัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ การวิจัย การส่งเสริมวิชาการ และการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์


1.  สร้างบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก และมีคุณภาพมาตรฐานสากล

2.  ส้รางองค์ความรู้ นวัตพรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศและจุดเน้นของสถาบัน

3.  บริการวิชาการและวิชาชีพที่สร้างทางเลือกด้านสุขภาพแก่สังคม ด้านเครือข่ายความร่วมมือ

4.  สร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย และนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิต ชุมชนและสังคม

5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาของเศรษฐกิจพเพียง

6. ขยายความร่วมมือกับเครือข่ายสากล 

ยุทธศาสตร์สภากาชาดไทย
แผนปฏิบัติการวิทยาลัยพยาบาลฯ